Polityka prywatności i cookies

Podziel się

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM BWS EXPO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Z SIEDZIBĄ W SUCHYM LESIE

JAKIE SĄ PODSTAWOWE CELE PRZYJĘTEJ PRZEZ SPÓŁKĘ BWS EXPO PLUS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLITYKI PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W NASZYCH SERWISIE INTERNETOWYCH?

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenie: bws.poznan.pl został stworzony i przyjęty przez spółkę BWS EXPO PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Suchym Lesie pod adresem: ul. Obornicka 51, 62-002 Suchy Las, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000459272, NIP: 9721243803, REGON 302409712, (zwaną dalej: „Spółką”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających nasz Serwis,
 • udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tym Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – bez żadnej odpłatności z tego tytułu – newsletterów.

Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Spółka nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

JAKIE INFORMACJE O UŻYTKOWNIKACH GROMADZI SERWIS I W JAKI SPOSÓB JE WYKORZYSTUJĄ?

Serwis ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Spółkę zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również odpowiedź na następne pytanie).

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą głównie do realizacji zobowiązań Spółki wobec Klientów (np. dotyczy to subskrybowanych wiadomości). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba, że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

Przypominamy również, że Spółka, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.

W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA WYKORZYSTUJE INFORMACJE POCHODZĄCE Z FORMULARZY ZAMÓWIEŃ NA BEZPŁATNE NEWSLETTERY, INNYCH FORMULARZY I BADAŃ ANKIETOWYCH REALIZOWANYCH W SERWISIE?

W ramach serwisu możliwe jest zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Spółkę. Wymaga to podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.

Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisu, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania; patrz poniżej odpowiedź na pytanie: „Jak zrezygnować z naszych wybranych usług?”.

Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisu oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (patrz też odpowiedź na kolejne pytanie).

CO TO JEST PLIK COOKIE?

Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

W JAKICH CELACH SPÓŁKA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES W SWOIM SERWISIE?

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in. monitoring dostępności usług. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu Spółki, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku, przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo; ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją.

Spółka korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW.
 • Potrzebne do analizy korzystania z serwisu Spółki;
  • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
  • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
  • badanie zapisów na newslettery;
  • wykorzystanie systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
  • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
  • integracja z portalem społecznościom;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics

JAK MOŻNA ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Spółkę lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
W jaki sposób Spółka chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?
Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monituje, ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych czy uczestnik badań ankietowych) ma zdolność do czynności prawnych.

JAKIE ZABEZPIECZENIA STOSUJE SPÓŁKA?

Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Spółki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

Serwis Spółki oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Spółki newsletterów. Serwis zapewni Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.

CZY MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI?

Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności.

Zachęcamy, zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

W JAKI SPOSÓB SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPÓŁKĄ?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Spółkę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: biuro@bws.poznan.pl